ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน
                โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ก่อตั้งขึ้นจากความมุ่งมั่นที่อยากให้คนไทยอ่านภาษาไทยได้ชัดถ้อยชัดคำ พัฒนาบุคลิกภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดย คุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์(ดีเจนิ่ม กฤษณา เลิศวัฒนาศิลป์) และคุณวิภาส เพียราธิสิทธิ์ ด้วยประสบการณ์การเป็นนักประชาสัมพันธ์ พิธีกรมืออาชีพและนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงกว่า 10 ปี ของคุณกฤษณา เพียราธิสิทธิ์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนเอกชนประเภทศิลปศึกษาและอาชีวศึกษา ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมาตรา ๑๕ (๒)
                ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ ส่งผลให้มีแนวความคิดในเรื่องความรู้รอบตัวมากขึ้น จะเป็นประโยชน์สูงสุดหากคนเหล่านั้น ได้มีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ออกมาเป็นคำพูดที่น่าประทับใจ ประกอบด้วยบุคลิกลักษณะท่าทางของการพูดที่น่าสนใจ
                โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณจะสามารถเพิ่มเติมความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง ฝึกฝนการพูด การถ่ายทอดความคิด เป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณอีกทั้งจะเป็นแนวทางสู่ความก้าวหน้าในอนาคต ด้วยบุคลิกภาพและคำพูดที่น่าประทับใจ ทั้งนี้เมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลิกภาพและการจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและออกหนังสือรับรองการส่งสอบใบผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์
                สถานที่ตั้ง  ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 693/173 หมู่ 24 ต. รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย มีห้องเรียนขนาดจุคน 20 คน 1 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง สำหรับหลักสูตรที่เปิดสอน สำหรับเด็กอายุ 7-15 ปี เป็นหลักสูตรการพูด เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ มีจำนวนนักเรียนจูเนียร์ทั้งหมด 50 คน สำหรับผู้ใหญ่ อายุ 16 ปีขึ้นไป หลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง มีจำนวนนักเรียนทั้งหมดปัจจุบัน 10 คน และผู้บริหารองค์กร 2 ท่าน คือ อาจารย์กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียน คุณวิภาส เพียราธิสิทธิ์ ผู้จัดการโรงเรียน มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 1 คน คือ นางสาวสุพัตรา ภิธรรมา ครูผู้สอน 2 คน คือ นางสาวภัณฑิรา  ท้าวเขื่