โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์   (ในความคุมของกระทรวงศึกษาธิการ )

 
     
   
 
ตั้งอยู่อาคารเลขที่ 693/173 หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
 
   
 
โทร 053-756692 / 089-6325775
 
   
     
  โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุณสามารถเพิ่มเติมความรู้
ด้านการประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อวิทยุกระจายเสียง
ฝึกฝนการพูด การถ่ายทอดความคิด เป็นคำพูดและ
บุคลิกภาพที่โดดเด่น การพูดในที่ชุมชน
 การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ